Lyrics55Ultimate lyrics source
Other songs from Silent Hell

Reject

Silent Hell /

Reject

Thài to tiak sia?-im thài to tiak sia?-im khùn-tio?k wá
Chhok-chong tek kì-ek n?-se kai-sí
tek kì-ek ki-poàn wá ki-poàn wá
kim í sek siá í liû g?ng ha?p siang
chhiú chûi lêng-kò? kiù-sio?k ngó?

Thian-chè sá h? it-t? hiàn-l?
kong-?g khioh bû-hoat chài sé te?k
Pi kéng sûi lêng giân-gí bô ch??
put-pêng hóng-hut kong-chiàm wá ch?-kí

Save me
You save me from my own
Reject me from my own
You save me from my own
Reject me from my own

Sim lô? kí khùi thê hi?n-si?t to bô-chêng siá-khì wá
hia?p ge?k-teng kak-chhé? chài i? put go?n
siang-sìn wá ch?-kí
Wá ch?-kí

Thian-chè sá h? it-t? hiàn-l?
kong-?g khioh bû-hoat chài sé te?kReport broken lyrics
Name: E-Mail:
Artist: Title:

Submit Lyrics
Name: E-Mail:

Send message